Oto Galeri Programı Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Bulut Oto Galeri
Oto Galericiler için Araç - Masraf - Gelir Gider Takip Programı
Üye Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

a. Bulut Oto Galeri Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri. Bundan böyle "Bulut Oto Galeri" olarak anılacaktır.

b. Bulut Oto Galeri uygulamasına üye olan internet veya cep telefonu/tablet kullanıcısı. Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşmenin konusu Bulut Oto Galeri uygulamasından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

a. Üye, Bulut Oto Galeri tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bulut Oto Galeri'nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

b. Üye, Bulut Oto Galeri uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

c. Bulut Oto Galeri uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Bulut Oto Galeri ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bulut Oto Galeri'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d. Bulut Oto Galeri, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Bulut Oto Galeri uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bulut Oto Galeri'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

e. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

f. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bulut Oto Galeri'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bulut Oto Galeri'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

g. Bulut Oto Galeri mobil ve web uygulaması yazılım ve tasarımı Bulut Oto Galeri mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez. Bu uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

h. Bulut Oto Galeri tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir.

i. Bulut Oto Galeri, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Üyenin yeni sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde feshetme hakkı saklıdır.

j. Bulut Oto Galeri, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mesajları ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme mesajlarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme kısa mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya kısa mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda "Yönetim" sayfasından gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

k. Bulut Oto Galeri, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen bilgiler kullanıcıya aittir. Bulut Oto Galeri, kullanıcının girdiği bilgileri hiçbirşekilde açıklamayacak, kullanmayacak,kullanıma açmayacak veya satmayacaktır.

l. Bulut Oto Galeri, uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. Bulut Oto Galeri, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Üye Bilgilerinin Güncel Tutulması

Üye başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra Bulut Oto Galeri 'ye bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Bulut Oto Galeri 'ye Üye tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı Üye, Bulut Oto Galeri 'den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bulut Oto Galeri tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bulut Oto Galeri üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Bilgilerin Paylaşımı

Üye tarafından Bulut Oto Galeri’ye kaydedilen bilgiler ve yüklenen dosyalar ticari veya başka herhangi bir amaç için üçüncü kişilerle paylaşılamaz veya satılamaz. Bulut Oto Galeri, sadece Üye unvanı ve yetkili adını Web Sitesi üzerinde kullanıcı referansı olarak zikretme hakkını saklı tutar.

Bulut Oto Galeri' nin Sınırlı Sorumluluğu

Bulut Oto Galeri Üye'ye sağlanan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bulut Oto Galeri, işbu sözleşme şartlarında açıkça belirtilenler haricinde hizmetler ile ilgili hiç bir garanti ve vaatte bulunmamaktadır. Bununla birlikte Bulut Oto Galeri hizmetlerini "olduğu gibi" sunmaktadır; Üye'nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını, veri kaybı yaşanmayacağını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Üye'nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Bulut Oto Galeri'nin zorunluluğu en fazla müşteri tarafından ödenen abonelik bedeli kadar olabilir.

İptal/İade

İptal talebinizi online olarak veya yardım masasını arayarak gerçekleştirebilirsiniz. İptal talebinden sonraki ay ücretlendirmesi yapılmaz. Ücret iadesi bulunmamaktadır.

Bilgilerin Sağlanması

Aldığı hizmet veya programı iptal etmeye karar veren Üye, iptal sürecini başlatmadan önce Bulut Oto Galeri'den talepte bulunması durumunda kendi hesabındaki özel verilerin tarafına verilmesini talep edebilir. Bu durumda Bulut Oto Galeri, müşteri hesabında bulunan verilerin 30 gün içinde Üye’ ye CSV formatında sağlar. Üye hesabı kapatılma süreci başladıktan sonra üye verileri Bulut Oto Galeri tarafından tamamen silineceği için Üye'ye hiçbir şekilde veri sağlanamaz.

İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Lüleburgaz mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.